Política de privacitat

Política de privacitat

Identificació del Responsable de Tractament:

  • Identitat: F.A.GA. (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà)
  • Direcció: Carrer de Guifré el Pilós 12 Gava, Barcelona, 08850 Spain
  • Telèfon: +34 93 46 17 120
  • Correu electrònic: info@afagava.org

Finalitat del Tractament de les seves dades personals:

La finalitat del tractament serà la de gestionar la petició
realitzada a través del web ja sigui a través de formulari de contacte o
qualsevol altre tipus d’imprès on line, o bé a través d’una petició per
correu electrònic. Aquesta petició podrà ser, sense caràcter limitador,
la gestió d’una petició, la contestació a una sol·licitud d’informació
comercial, la sol·licitud d’ocupació o, si escau, l’alta en butlletins
informatius de l’empresa, així com qualsevol altra interacció entre el
usuari del web F.A.GA. (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà) que tendeixi a satisfer la necessitat
de l’usuari. Totes les dades sol·licitades són necessàries per a poder
atendre la sol·licitud.

Igualment, les dades facilitades també seran tractats per remetre-li
informació comercial sobre els nostres productes i serveis que puguin
ser del seu interès, per via postal, correu electrònic, SMS, o qualsevol
altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. En cas que l’usuari
no desitgés aquest últim tractament tindrà oportunitat d’oposar-se a la
recepció de les comunicacions comercials, no marcant la casella
corresponent en el propi formulari d’informació o contacte, o fins i tot
exercitant el seu dret d’oposició en l’adreça anteriorment esmentada.

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies.
Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el
navegador utilitzat per l’usuari, de manera que el servidor registra
informació que pot utilitzar-se en accessos posteriors. La informació
emmagatzemada permet identificar un usuari concret i tenir registrada
informació sobre les seves preferències, pàgines que visiti, etc. Si no
desitja permetre la instal·lació de cookies al seu ordinador haurà de
configurar el seu navegador a aquest efecte.

 

Temps de conservació

La informació relativa a la seva persona serà conservada durant el
període de vigència de la relació comercial, o l’interès pel que estigui
llegint la present política (per exemple, si ha enviat un CV, o s’ha
subscrit a una newsletter) mentre no es sol·liciti la supressió de les
seves dades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin
sorgir en relació amb el present contracte; així com per qualsevol
reclamació que poguéssim rebre per part d’organismes oficials en
compliment de normes legislatives.

 

Informació per enviar-li comunicacions comercials

Les dades personals proporcionades per a l’enviament de
comunicacions comercials se seguiran conservant fins que Vostè no
revoqui el consentiment, tot això sense perjudici del seu dret de
supressió o oposició.

 

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de
la relació comercial en la qual Vostè és part, de manera que puguem
gestionar, desenvolupar i controlar la corresponent relació comercial i
contractual. Totes les dades que li sol·licitem tenen el caràcter
d’obligatori, pel que la inobservança d’alguns pot impossibilitar la
prestació dels serveis que oferim a través de la nostra pàgina web.

En relació amb l’enviament de comunicacions comercials per mitjans
electrònics – arran d’una relació contractual prèvia – la base legal és
l’interès legítim de F.A.GA. (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà) en virtut de l’article 21.2 de la Llei
de Serveis de la Societat de la Informació.

En relació amb l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol
mitjà, inclosos els electrònics – al marge de qualsevol relació
contractual, però en base a un interès legítim ja que Vostè es dirigeix
a l’entitat – la base legal és el consentiment que se li demana a el
seu moment i Vostè atorga lliurement. En cas de no obtenir el seu
consentiment, F.A.GA. (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà) es compromet a no tractar les seves
dades amb finalitats publicitàries.

 

Comunicació o Cessió de dades i transferència internacional de dades:

F.A.GA. (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà) podrà comunicar les seves dades personals a aquelles
administracions públiques amb competència en la matèria i en el cas que
hi hagi obligació legal de fer-ho.

No obstant, si en algun moment de la relació comercial fos necessari
comunicar les seves dades a tercers per a noves finalitats, aquesta
comunicació s’ha de fer quan F.A.GA. (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà) compti amb el seu consentiment
previ per a això i en la forma legalment exigida.

Igualment poden existir terceres persones que, com a conseqüència de
serveis prestats a F.A.GA. (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà) puguin accedir a les seves dades
personals.

No efectuem cap transferència internacional de les seves dades personals.

 

Drets:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en
F.A.GA. (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà)
(F.A.GA.) estem tractant dades personals que els concerneixin, i en
aquest cas, dret d’accés a les seves dades personals, als fins del
tractament, ia les categories de dades personals de què es tracti.

Així mateix, tindrà dret a sol·licitar la rectificació de les dades
inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, les dades ja
no siguin necessaris per als fins que van ser recollits; s’hagi retirat
el consentiment en el qual es basa el tractament o s’oposi al
tractament; les dades personals s’hagin tractat de manera il·lícita; o
hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal establerta en
el dret de la Unió o dels estats membres.

Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades
quan, impugni l’exactitud de les dades personals durant el termini que
permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos; el
tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les
dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús; el
responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del
tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació,
l’exercici o la defensa de reclamacions; o l’interessat s’hagi oposat al
tractament, mentre es verifica si els motius legítims del responsable
prevalen sobre els de l’interessat. En aquests casos, únicament
conservarem les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva
situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves
dades.F.A.GA. (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà) deixarà de tractar les dades, excepte per motius
legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles
reclamacions.

Tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que
hagi facilitat, en un format estructurat, ja transmetre’ls a un altre
responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a què
se’ls hagués facilitat, quan, el tractament aquest basat en el
consentiment ; o li tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés,
rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament,
portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades
automatitzades, ho han de comunicar per correu electrònic a l’adreça info@afagava.org

Finalment, en els termes que estableix la legislació vigent; podran
revocar els consentiments que ens hagin anat facilitant, tenint les
persones interessades la possibilitat de presentar una reclamació davant
l’Agència Espanyola de Protecció de

Dades.

 

Procedència

Les dades personals que tractem en F.A.GA. (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà) procedeixen del
propi interessat.

 

informació addicional

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la
veracitat, exactitud, vigència, autenticitat de les Dades Personals
proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament
actualitzades. Així mateix, els usuaris garanteixen ser majors de 14
anys.

En cas que es facilitaran dades de caràcter personal, per persones
no titulars dels mateixos, l’usuari haurà de, amb caràcter previ a la
seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en
els paràgrafs anteriors. En aquests casos, l’usuari garanteix que les
dades informades són de majors de 14 anys i que la informació és exacta i
veraç. F.A.GA. (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà) queda exempta de qualsevol responsabilitat per
l’incompliment per part de l’usuari d’aquests requisits.

F.A.GA. (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà) ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de
les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els
mitjans i mesures tècniques a disposició segons l’estat de la tecnologia
per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori
de les Dades Personals facilitades.

L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret dels
empleats de F.A.GA. (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà) i de tots aquells que tractin les dades en nom i
per compte del mateix. Sense perjudici de l’anterior, l’usuari és
conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a
través de xarxa no sigui invulnerable.

F.A.GA. (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà)

L'informem que utilitzem cookies pròpies per oferir un millor servei, d'acord amb els seus hàbits de navegació. Pot consultar la nostra Política de Cookies i com bloquejar-les aquí: Política de cookies